Yrityskylä Yläkoulun loppukilpailu

Yrityskylä Yläkoulu -oppimiskokonaisuuden loppukilpailussa kilpailette työllänne muita luokkanne tiimejä vastaan. Jokaiselle johtoryhmän jäsenelle on määritelty oma tehtävä loppukilpailussa. Tämän lisäksi toimitusjohtajan vastuulla on tehtävien vastausten kokoaminen yhteen ja lähettäminen arvioitavaksi opettajalle. Tärkeintä on kuitenkin tehdä työtä tiimissä ja auttaa muita, sillä yhteistyöllä pärjää!

Koostakaa tehtävien vastauksista yksi yhtenäinen loppukilpailutyö. Nimetkää tehtävien vastaukset vastuualueiden mukaan. Esim. 1. toimitusjohtajan vastaus.  Laatiessanne vastauksia käyttäkää luovuutta! Panostakaa vastauksissanne siis visuaalisuuteen ja omaperäisyyteen. Loppukilpailutyö voi olla esimerkiksi video- tai äänitiedosto, diaesitys (PowerPoint, Google Slides) tai tekstitiedosto (Word, Google Docs, sähköposti).

Sopikaa yhdessä tiiminne kanssa, millaisen esityksen teette. Palauttakaa valmis loppukilpailutyö opettajallenne hänen ohjeistamallaan tavalla. Opettaja lähettää koulustanne yhden työn Yrityskylän valtakunnalliseen loppukilpailuun. Parhaat työt palkitaan!

HUOM! Loppukilpailutyön tehtäviin vastatessanne muistakaa huomioida mikä johtamanne yritys ja myymänne tuote on. Yritys ja tuote ovat samat kuin oppimateriaalissa.

Loppukilpailutyön tehtävät

Kertaa erityisesti seuraavat oppituntien sisällöt: 1.2. ja 2.1.

Toimitusjohtajan tehtävänä on tehdä johtamallenne yritykselle liiketoimintasuunnitelma.

Laadi suunnitelma vastaamalla alla oleviin kysymyksiin:

 1. Kuvaus yrityksestä ja sen toiminnasta
  1. Mitä yrityksenne tekee?
  2. Mitä tuotetta tai palvelua myytte?
  3. Minkälaisia ominaisuuksia tuotteessa/palvelussanne on?
 2. Ketkä ovat asiakkaitanne?
 3. Miten saatte asiakkaanne kiinnostumaan tuotteestanne?
 4. Miten tuotteenne/palvelunne erottuu kilpailijoiden tuotteista/palveluista
 5. Mitkä ovat tiiminne vahvuudet?
 6. Missä asioissa tiiminne tulee vielä kehittyä?

Kertaa erityisesti seuraavat oppituntien sisällöt: 2.1., 2.2. ja 4.1.

Markkinointipäällikön tehtävänä on suunnitella yrityksellenne mainoskampanja. Mainonnalla voitte vaikuttaa myytävän tuotteen tai palvelun houkuttelevuuteen sekä siitä syntyvään mielikuvaan. Yrityksenne menestymisen ja myynnin kannalta on tärkeää, että markkinoilla vallitsee positiivinen mielikuva tuotteestanne.

Vastaa suunnitelmassa seuraaviin kysymyksiin:

 1. Suunnittele yrityksellenne slogan eli iskulause.
 2. Mikä on mainoskampanjan tavoite?
 3. Mikä on mainoskampanjan kohderyhmä?
 4. Minkälaisen mielikuvan haluatte tuotteesta tai palvelusta luoda kohderyhmällenne?

Missä ja miten mainoskampanja toteutetaan? Anna esimerkkejä.

Kertaa erityisesti seuraavat oppituntien sisällöt: 2.2. ja 4.1.

Henkilöstöpäällikön tehtävänä on tehdä raportti siitä, miten yrityksenne kohtelee työntekijöitään. Työssä viihtyminen ja jaksaminen ovat tärkeitä asioita työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. Työnantajilla on tärkeä rooli siinä, kuinka mielekkääksi työntekijät työnsä kokevat.

Vastaa raportissa seuraaviin kysymyksiin:

 1. Miten otatte yrityksenne työntekijät huomioon päätöksenteossa?
 2. Mitä työsuhde-etuja työntekijöillä on?
 3. Miten edistätte työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia?
 4. Millaisia urakehitysmahdollisuuksia yrityksenne tarjoaa työntekijöille?

Kertaa erityisesti seuraavat oppituntien sisällöt: 4.1. ja 4.2.

Myyntipäällikkö vastaa yrityksen asiakastapaamisista ja myyntineuvotteluista. Alta löydät kolme esimerkkiä haastavista neuvottelutilanteista. Kuvaile miten toimisit näissä tilanteissa.

 1. Olet menossa asiakastapaamiseen myymään yrityksenne tuotetta tai palvelua. Olet selvittänyt etukäteen, että asiakas on erityisen kiinnostunut ympäristöasioista. Millaisia myyntiperusteluja nostat esille neuvottelussa?
 2. Asiakas on saanut paremman tarjouksen yrityksenne kilpailijalta. Kilpailija tarjoaa tuotetta tai palvelua halvemmalla hinnalla. Millaisia perusteluita käytät, jotta asiakkaan kannattaisi valita juuri teidän yrityksenne tuote tai palvelu?
 3. Asiakas on kuullut perättömän huhun yrityksenne tuotteen tai palvelun laadusta. Huhun mukaan laatu ei ole ennallaan vaan se on laskenut. Kuvaile asiakkaalle, miten pidätte huolta yrityksenne tuotteen tai palvelun laadusta.

Kertaa erityisesti seuraavat oppituntien sisällöt: 2.3.

Yritysvastuujohtajan tehtävänä on huolehtia yrityksen vastuullisuudesta. Tutustu kiertotalouteen ja sen liiketoimintamalleihin alla olevan listan pohjalta. Valitse listalta yksi yrityksellenne sopiva liiketoimintamalli. Laadi mallin pohjalta suunnitelma, miten kehitätte yrityksenne toimintaa kiertotalouden mukaiseksi.

Tuotteen elinkaaren pidentäminen: Tuote pyritään pitämään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään. Tuotteen käyttöikää pidennetään huoltamisen, korjaamisen ja päivittämisen avulla tai etsimällä sille uusi käyttäjä.

Tuote palveluna: Yritys voi myydä esimerkiksi liikkumista palveluna autojen myymisen sijaan. Asiakkaalle tarjotaan pitkäaikaisia auton vuokrasopimuksia, jotka sisältävät korjaus- ja huoltopalvelut.

Jakaminen: Samaa tavaraa käyttää useampi henkilö. Liikeidea voi olla vuokrata tuotetta usealle käyttäjälle. Nämä vuokrat ovat usein lyhytkestoisia.

Uusiutuvuus: Tuotteiden valmistuksessa suositaan materiaaleja, jotka on valmistettu uusiutuvista luonnonvaroista ja ne voidaan palauttaa luontoon eli ovat esimerkiksi biohajoavia. Suositaan uusiutuvia energialähteitä.

Resurssitehokkuus ja kierrätys: Käytöstä poistetut tuotteet hyödynnetään materiaalina uudelle tuotteelle. Myös eri tuotteiden valmistuksessa mahdollisesti syntyvät raaka-aineet hyödynnetään muiden tuotteiden valmistamiseen.

Etene suunnittelussa seuraavasti:

 1. Esittele valitsemasi kiertotalouden liiketoimintamalli.
 2. Suunnittele, miten kehitätte yrityksenne kiertotaloutta ja miten liiketoimintamalli toteutuu yrityksessänne?
 3. Perustele, miksi uusi liiketoimintamalli tekee yrityksestänne ympäristöystävällisemmän?

Vinkkejä tehtävään saat myös allaolevista TATin kiertotalousvideoista.

Pohtikaa yhdessä tiiminne työskentelyä. Kirjoittakaa ajatuksenne ylös ja liittäkää ne osaksi loppukilpailutyötä.

Käyttäkää apuna seuraavia kysymyksiä:

 1. Mitkä olivat tiiminne vahvuudet?
 2. Miten muuttaisitte tiiminne toimintaa?
 3. Mitä hyvää huomasitte etätyöskentelyssä?
 4. Mitä haasteita huomasitte etätyöskentelyssä?

Opettaja arvioi jokaisen loppukilpailutyön tehtävän vastaukset asteikolla 1-5. Vastausten pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan tiimin jäsenten lukumäärällä. Näin saadaan tiimin loppukilpailutyön keskiarvo eli lopullinen arvosana.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Tehtävänanto on ymmärretty.
 • Kaikkiin kysymyksiin on vastattu.
 • Vastauksissa on käytetty erilaisia luovia, mutta realistisia esimerkkejä.
 • Vastauksissa on hyödynnetty oppitunneilla opittuja asioita.
 • Oppilaan oma pohdinta näkyy vastauksissa.
 • Loppukilpailutyö on selkeä ja yhtenäinen.